Thông số Qmax: 0.335m3/min Hmax: 11.5m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.81m3/min Hmax: 13.8m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1.7 m3/min Hmax: 64 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  22 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 2.7m3/min Hmax: 25m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 2.2 m3/min Hmax: 28 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  15 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 1.1m3/min Hmax: 13.2m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2.2kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1.7m3/min Hmax: 16m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 2.2m3/min Hmax: 18m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 2.5m3/min Hmax: 23m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 6 m3/min Hmax: 16.2 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11   kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 5.5 m3/min Hmax: 14.8 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 6.5 m3/min Hmax: 28 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  37 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!