Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  3.7- 15 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  5.5- 18.5 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  11- 45 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  1.5- 5.5 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  2.2- 5.5 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  3.7- 11 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!