Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  0.4- 0.75 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân Inox, Cấp khí
Công suất  0.4-0.75 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiếu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, Cấp khí
Công suất  0.4-1.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!