Thông số Qmax: 2.26m3/min Hmax: 29.7m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 3.7 m3/min Hmax: 18.1m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Thông số Qmax: 5 m3/min Hmax: 14m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!