Thông số Qmax: 0.22 m3/min Hmax: 11 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.48kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.225 m3/min Hmax: 11 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.48kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.31 m3/min Hmax: 15 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.31 m3/min Hmax: 15 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.17 m3/min Hmax: 11 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.48kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.23 m3/min Hmax: 15 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 50 lít/min Hmax: 6.9 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.48kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!