Thông số Qmax: 0.08 m3/min Hmax: 6 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  100W
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.08 m3/min Hmax: 6 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  100W
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.2 m3/min Hmax: 12 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.23 m3/min Hmax: 18 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 18 m3/min Hmax: 18 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.58 m3/min Hmax: 10.8 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.12 m3/min Hmax: 12 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.2 m3/min Hmax: 12 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.4kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

hông số Qmax: 0.23 m3/min Hmax: 18 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

hông số Qmax: 18 m3/min Hmax: 18 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

hông số Qmax: 0.58 m3/min Hmax: 10.8 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  0.75kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 0.42 m3/min Hmax: 17.5 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!