Thông số Qmax: 1.7 m3/min Hmax: 14 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 2.8 m3/min Hmax: 19 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 2.8 m3/min Hmax: 19 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  7.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 1.4 m3/min Hmax: 27 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 2 m3/min Hmax: 20 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

Thông số Qmax: 3.7 m3/min Hmax: 22 m
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  11kW
CO.CQ.PK.TK Nhật Bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!